HPE EVA P6000 - 数据表

HP EVA P6500 磁盘阵列是一款易于使用的增强容量存储系统,具有内置虚拟化功能,可让您整合存储并简化 IT。二手 HP EVA P6500 还提供高性能、高可用性和强大的数据保护。与您的数据库、电子邮件、ERP 或其他 [...]

HPE EVA P6000 - 数据表 阅读更多»